Zrujnavanaja Velich

8.8 19人评价

Zaklon / 2006

唱片简介

Zrujnavanaja Velich的曲目列表

1. Ç ãëûá³í³ âÿêî¢ ïðàêë¸í 06:02
2. Ïåñíü äàæäæó 04:36
3. Çðóéíàâàíàÿ âåë³÷ 06:51
4. Êàë³ íî÷ ïàõàâàå íàäçåþ 08:11
5. Ïàä ÷îðíûì ñîíöàì 06:17
6. Ïàõàâàííå õðûñòà 06:39
Total playing time 38:36
展开

Zrujnavanaja Velich的短评(5)

喜欢Zrujnavanaja Velich的人也喜欢

了解更多音乐信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端