>
Copyleft Copyleft 1954copylefter

皮錫瑞:《經學通論》自序

Schen Mon Dante 2011-11-08
經學不明,則孔子不尊。孔子不得位,無功業表見,晚訂六經以教萬世,尊之者以為萬世師表。自天子以至於士庶,莫不讀孔子之書,奉孔子之教。天子得之以治天下,士庶得之以治一身,有舍此而無以自立者。此孔子所以賢於堯舜,為生民所未有,其功皆在刪定六經。孟子稱孔子作《春秋》,比禹與周公,為天下一治,其證明矣。漢初諸儒深識此義,以六經為孔子所作,且謂孔子為漢定道。太史公謂:言六藝者折衷於孔子,可謂至聖。董仲舒奏武帝表章六經,抑黜百家,諸不在六藝之科、孔子之教者,勿使並進。故其時上無異教,下無異學。君之詔旨,臣之章奏,無不先引經義,所用之士必取經明行修。此漢代人才所以極勝,而治法最近古,由明經術而實行孔教之效也。後漢以降,始有異議,不盡以經為孔子作。《易》則以為文王作卦辭,周公作爻辭;《春秋》則以凡例為出周公;《周禮》、《儀禮》皆以為周公手定;《詩》、《書》二經,亦謂孔子無刪定事。於是孔子無一書傳世,世之尊孔子特名焉而已,不知所以為萬世師表者安在。唐時乃尊周公為先聖,降孔子為先師,配享從祀,與漢《漢敕》、《史晨》諸碑所言大異。豈非經學不明、孔子不尊之過歟?近世異說滋多,非聖無法,至欲以祖龍之一炬,施之聖經。在廷儒臣上言尊孔,恭奉諭旨,升孔子...
經學不明,則孔子不尊。孔子不得位,無功業表見,晚訂六經以教萬世,尊之者以為萬世師表。自天子以至於士庶,莫不讀孔子之書,奉孔子之教。天子得之以治天下,士庶得之以治一身,有舍此而無以自立者。此孔子所以賢於堯舜,為生民所未有,其功皆在刪定六經。孟子稱孔子作《春秋》,比禹與周公,為天下一治,其證明矣。漢初諸儒深識此義,以六經為孔子所作,且謂孔子為漢定道。太史公謂:言六藝者折衷於孔子,可謂至聖。董仲舒奏武帝表章六經,抑黜百家,諸不在六藝之科、孔子之教者,勿使並進。故其時上無異教,下無異學。君之詔旨,臣之章奏,無不先引經義,所用之士必取經明行修。此漢代人才所以極勝,而治法最近古,由明經術而實行孔教之效也。後漢以降,始有異議,不盡以經為孔子作。《易》則以為文王作卦辭,周公作爻辭;《春秋》則以凡例為出周公;《周禮》、《儀禮》皆以為周公手定;《詩》、《書》二經,亦謂孔子無刪定事。於是孔子無一書傳世,世之尊孔子特名焉而已,不知所以為萬世師表者安在。唐時乃尊周公為先聖,降孔子為先師,配享從祀,與漢《漢敕》、《史晨》諸碑所言大異。豈非經學不明、孔子不尊之過歟?近世異說滋多,非聖無法,至欲以祖龍之一炬,施之聖經。在廷儒臣上言尊孔,恭奉諭旨,升孔子為大祀,尊崇盛典,遠軼百王。
錫瑞竊以為,尊孔必先明經。前編《經學歷史》以授生徒弟子,猶恐語焉不詳,學者未能窺治經之門徑,更纂《經學通論》以備參考。大旨以為:一當知經為孔子所定,孔子以前不得有經;二當知漢初去古未遠,以為孔子作經說必有據;三當知後漢古文說出,乃尊周公以抑孔子;四當知晉宋以下專信《古文尚書》、《毛詩》、《周官》、《左傳》,而大義微言不彰;五當知宋元經學雖衰,而不信古文諸書,亦有特見;六當知國朝經學復盛,乾嘉以後治今文者尤能窺見聖經微旨。執此六義以治諸經,乃知孔子為萬世師表之尊,正以其有萬世不易之經。經之大義微言亦易甚明,治經者當先去其支離不足辨及其瑣碎無大關繫,而用漢人存大體玩經文之法,勉為漢時通經致用之才,斯不至以博而寡要與迂而無用疑經矣。錫瑞思殫炳燭之明,用捄燔經之禍,鑚仰既竭,不知所裁,尚冀達者諒其僭愚而匡所不逮,則幸甚。
光緒丁未,善化皮錫瑞自序。
0
显示全文

查看更多有趣的豆瓣小组

回应

还没人回应,我来添加

更多相关帖子

推荐小组

值得一读

    豆瓣
    我们的精神角落
    免费下载 iOS / Android 版客户端