在家修行  去小组页 > 在家修行 179个成员

大乘宝月童子问法经 注音版

离幻即觉 2017-09-25 10:39:15

大乘宝月童子问法经  西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师臣施护奉 诏译  如是我闻。一时佛在王舍城鹫(jiu四声)峰山中。与大苾(bi四声)刍(chu二声)众五万五千俱胝(zhi一声)。一心行菩提行。无能胜菩萨等八万百千无数俱胝(zhi一声)那(nuo二声)臾(yu二声)多。诸天人等百千那(luo二声)臾(yu二声)多。  尔时世尊于其食时著衣持钵(bo一声)。与苾(bi四声)刍(chu二声)众并诸菩萨天龙神等。恭敬围绕入王舍大城于彼乞食。是时频婆娑(suo一声)罗王子。名宝月童子。因为事故。乘大龙象出王舍大城。遥见世尊即下龙象而诣(yi四声)佛所到已致敬。头面礼足住立一面。宝月童子白佛言。如来应供正等正觉。唯愿世尊。说彼十方如来所有名号。若有信心善男子善女人。闻是名已。所有五逆等罪及一切业障悉皆消除。于无上正等正觉速得不退。  尔时世尊告宝月童子言。善哉善哉。汝能乐闻如来名号之义。此意贤善一切罪业决定消除。童子。汝今谛(di四声)听善思念之我为汝说。童子。过于东方百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰无忧。彼有如来。名贤吉祥应供等正觉。少病少恼乃至为诸众生恒说妙法。彼佛寿命六万百千俱胝(zhi一声)那

...

大乘宝月童子问法经  西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师臣施护奉 诏译  如是我闻。一时佛在王舍城鹫(jiu四声)峰山中。与大苾(bi四声)刍(chu二声)众五万五千俱胝(zhi一声)。一心行菩提行。无能胜菩萨等八万百千无数俱胝(zhi一声)那(nuo二声)臾(yu二声)多。诸天人等百千那(luo二声)臾(yu二声)多。  尔时世尊于其食时著衣持钵(bo一声)。与苾(bi四声)刍(chu二声)众并诸菩萨天龙神等。恭敬围绕入王舍大城于彼乞食。是时频婆娑(suo一声)罗王子。名宝月童子。因为事故。乘大龙象出王舍大城。遥见世尊即下龙象而诣(yi四声)佛所到已致敬。头面礼足住立一面。宝月童子白佛言。如来应供正等正觉。唯愿世尊。说彼十方如来所有名号。若有信心善男子善女人。闻是名已。所有五逆等罪及一切业障悉皆消除。于无上正等正觉速得不退。  尔时世尊告宝月童子言。善哉善哉。汝能乐闻如来名号之义。此意贤善一切罪业决定消除。童子。汝今谛(di四声)听善思念之我为汝说。童子。过于东方百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰无忧。彼有如来。名贤吉祥应供等正觉。少病少恼乃至为诸众生恒说妙法。彼佛寿命六万百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多无数劫。彼世界中无其日月昼夜。唯有佛光普照一切。及照地狱傍(pang二声)生焰魔罗界一切众生令得解脱。无量众生得无生法忍。  佛言童子。南方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰寂静。彼有如来。名无边光应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。西方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰欢喜。彼有如来。名喜吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。北方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰不动。彼有如来。名曰宝幢(chuagn二声)应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。东南方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰正行。彼有如来。名曰无忧吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。西南方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰宝幢(chuang二声)吉祥。彼有如来。名曰宝幢(chuagn二声)应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。西北方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰妙声。彼有如来。名吉祥花应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。东北方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰安乐。彼有如来。名莲华光嬉戏智应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。下方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名曰广大。彼有如来。名光明吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  佛言童子。上方过百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多恒河沙等佛刹(cha四声)。彼有世界名为月光。彼有如来。名财吉祥应供正等正觉。为诸众生恒说妙法。  童子。如是一切世界佛刹(cha四声)。皆有清净旃(zhan一声)檀(tan二声)楼阁。所有如来名号若人闻已。恭敬受持书写读诵广为人说。所有五逆等一切罪业悉皆消除。亦不堕地狱傍(pang二声)生焰魔罗界。于无上正等正觉速得不退。于意云何。童子。于过去大无数及广大无边无数劫。时有世界名曰宝生。彼有如来。名精进吉祥应供正等正觉。彼十如来于精进吉祥佛所为菩萨位。于其佛前供养发愿。我等各于佛刹(cha四声)成无上正等正觉之时。若有众生经刹(cha四声)那间至须臾(yu二声)之间。闻我十佛名号。闻已恭敬受持书写读诵广为人说。所有五逆等一切罪业悉皆消除。亦不堕地狱傍(pang二声)生焰魔罗界。于无上正等正觉速得不退。  尔时宝月童子。如是闻已而复白言。世尊。彼佛如来寿量云何。世尊答言。彼佛寿十阿僧祇(qi二声)百千俱胝(zhi一声)那(luo二声)臾(yu二声)多世界微尘等劫。童子闻已白佛言。彼佛如来甚为希有。如是悲心发愿为诸众生得此寿量。佛言童子。若有众生闻此十佛名号。恭敬受持书写读诵信乐修行。所有无量无边福德悉得具足。三业之罪亦不能生。童子。若有善男子善女人。于恒河沙等佛刹(cha四声)。满中七宝供养如来。经百千岁获福无量。若善男子善女人闻是十佛名号。恭敬信受书写读诵为他解说。所得福德胜前供养无量无边。  尔时索河世界主大梵天王帝释天子四天大王稣(su一声)枲(xi三声)么天子大自在天子。以最上旃(zhan一声)檀香粖(mo四声)散(san四声)世尊前而为供养。白世尊言。若有众生于此正法。书写读诵信解受持。得一切天人阿修罗尊重礼拜。所有地狱畜生焰魔罗界阿修罗身及饿鬼趣皆得解脱。佛言。若此正法耳根得闻受持读诵。罪恶魔冤不能侵害。于阿耨多罗三藐三菩提速得不退。  尔时世尊而说颂曰。  持此世尊十名号 如是寿命俱胝(zhi一声)劫  佛说功德不思议 未来成就二足尊  尔时频婆娑罗王宝月童子。白于世尊而说伽(qie二声)他曰。  大无畏善说 无边无量佛  众生最上师 我今归命礼  如是今修学 一切佛知见  愿断于烦恼 速成于菩提  尔时童子说此颂已。白世尊言。我今如是所有忍辱。菩萨大智总持法门。方广之教佛菩提行。如是修学行菩提行。  尔时世尊复说颂曰。  若人受持佛名号 水火盗贼不能侵  毒药刀杖王难等 一切诸苦自消除  如是速得于菩提 广令流布佛名号  若此正法于末世时有人受持读诵。此人命终速成佛道。若以香花供养一切诸佛经多劫时。不如有人于此正法暂时书写读诵。所得福德无量无边。若人以最上所爱七宝。满于一切刹(cha四声)土之中。供养一切诸佛。亦不如读诵此经得福甚多。佛说此经时。无量百千俱胝(zhi一声)那(nuo二声)臾(yu二声)多众生。发阿耨多罗三藐三菩提心。无量无边众生得无生忍。不退转于阿耨多罗三藐三菩提。佛说是语时。宝月童子等皆大欢喜。作礼而退。

南无本师释迦牟尼佛
南无本师释迦牟尼佛
佛陀
佛陀
大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼咒轮
大宝广博楼阁善住秘密陀罗尼咒轮
佛顶尊胜陀罗尼咒轮
0
展开查看全文

回应 (3条) 只看楼主

 • 离幻即觉
  (补阙真言,读完一遍经后读诵三遍补阙真言) 
  南谟喝啰怛那,哆啰夜耶。
   佉啰佉啰。俱住俱住。
   摩啰摩啰。虎啰,吽。贺贺,
   苏怛拏,吽。泼抹拏,娑婆诃。
   补阙真言注音:
   nā mó hē là dá nà,duō là yè yē。
   qié là qié là。jù zhù jù zhù。
   mó là mó là。hǔ là,hōng。hè hè,
   sū dá ná,hōng。pō mò ná,suō pó hē。

  (背诵读诵经文、咒语之后,为防止遗漏,可诵读补阙圆满真言七遍)
   补阙圆满真言:
   唵,呼嚧呼嚧,社曳穆契,娑诃。
   真言注音:
   ōng,hū lú hū lú,shè yì mù qiè,suō hē。
 • 离幻即觉
  大乘宝月童子问法经十佛名号:
   (注:有两位宝幢(chuang二声)应供正等正觉,但是所在佛世界不同)

   南摩(mo二声) 无忧世界--贤吉祥如来
   南摩寂静世界--无边光如来
   南摩欢喜世界--喜吉祥如来
   南摩不动世界--宝幢(chuang二声)如来
   南摩正行世界--无忧吉祥如来
   南摩宝幢吉祥世界--宝幢(chuang二声)如来
   南摩妙声世界--吉祥花如来
   南摩安乐世界--莲华光嬉戏智如来
   南摩广大世界--光明吉祥如来
  南摩月光世界--财吉祥如来
 • 离幻即觉
  (回向文)

  愿以此功德,回向一切法界众生,早证无上菩提。

  十方三世诸佛菩萨,如何回向,我亦如是回向。

  愿以此功德,普及与一切。
  我等与众生,皆共成佛道。
添加回应

推荐小组

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端