Sichuan Ganzi--Litang lie gu dai di zhi yu cheng kuang

目前无人评价

张能德 / Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao / 119页 / 平装 / 20.00 / 1998

Sichuan Ganzi--Litang lie gu dai di zhi yu cheng kuang的内容简介

内容简介
本书论述了西南三江地区甘孜-理塘裂谷带地质与成矿关系,对该带超基性岩、主要火山岩的类型、岩石
学、岩石化学、地球化学特征进行了详细论述,对嘎拉金矿成矿地质背景进行了详细研究和探讨,为该金矿类型
的划分和成矿模式提供了重要依据。

了解更多图书信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端