..

Lizz
2013-03-07 看过
“百分之十的时间在脑袋里形成一个创意 接下来要用百分之九十的时间实现它。”
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 有用
0 没用

查看更多豆瓣高分好书

评论 0条

添加回应

巴黎手作创意人的更多书评

推荐巴黎手作创意人的豆列

了解更多图书信息

豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端