李鸿章传 8.9分
读书笔记 第1页
哀骀它

(笔记)《李鸿章传》梁启超 一、 字词 燃犀列炬 穿窬斗筲(音烧) (齿斤)(齿斤)(音歇)置辩 治贴括业 文恬武嬉(熙) 弥缝补苴(zhǎ 1.腐土;糟粕。 2.通"柤"。木名。 苴chá 1.浮草;枯草。 苴zū 1.见"苴秸"。 苴bāo 1.古民族名。巴人的一支。 苴xié 1.羊苴咩城,又名苴咩城。古城名。) 秕政绸叠 窳(音与)惰废弛 交侵洊(音荐)逼 谤讟屡起 扶脾蹉跎 偃蹇颠沛 泪岑承睫 敌众心携 驽骀目笑 二、 结构(见目录) 三、 识记 孙毓汶、徐用仪,光绪十三年至二十一年军机 淮军将领:程学启、郭松林、刘铭传、潘鼎新、张树声、张树珊、周盛波、周盛传 杨载福后改名岳斌 甲午前:盛军——卫汝贵——小站——18营9000人 铭军——刘盛林——大连湾——12营4000人 毅军——宋庆——旅顺口——10营4000人 四、摘抄 P2,天下惟庸人无咎无誉 天下云着,常人居其千百,而非常人不得其一,以常人而论非常人,乌见其可?故誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人 P5,现在政府失一李鸿章,如虎之丧其伥,瞽之失其相……以吾中国之大,而惟一李鸿章是赖,中国其尚有瘳(音抽)耶? P6,故曰:敬李之才,惜李之识,而悲李之遇也 P17,抑中国数千年历史,流血之历史也;其人才,杀人之人才也 P39,城(宁)中兵民久随洪氏者男女十余万人,无一降者。 自注:有本推理小说里有段大意是,森林里遇到熊是不是应该装死呢?须知装死可以逃过一劫这是活着回来的人说的,装死不成功的都被吃掉了,同理,凡是死掉的都是久随红氏的,未死的皆是新附或不忠贞的…… P40,刘兴骂项,成败论人 P44,(僧王)力战堕马死 自注:列宁死于工作过度 P50,李鸿章所以为一世俗儒所唾骂以洋务,其所以为一世鄙夫所趋重者亦以洋务,吾之所以重李责李而为李惜者亦以洋务 吾一言以断之,则李鸿章坐知有洋务,而不知有国务 P54,李鸿章所办商务,亦无一成效可睹者,无他,官督商办 P58,(李)知兵事而不知有民政,知有外交而不知有内治,知有朝廷而不知有国民 要而论之,李鸿章不失为一有名之英雄,所最不幸者,以举国之大,而无所谓无名英雄以立乎其后,故一跃而不能起也 P75,吾于中日之役,固一毫不能为李淮恕也,然特恶夫虚骄嚣张之徒,毫无责任,而立于他人背后,摭(音值)其短长以为快谈,而迄未尝思所以易彼之道,盖此辈实亡国之利器也 P76,故及其败然后知其所以败之由,是愚人也,乃或及其败而犹不知其致败之由,是死人也,然则徒罪李鸿章一人,呜呼可哉? 西报有论者曰:日本非与中国战,实与李鸿章一人战耳。其言虽稍过,然亦近之……乃至最可笑者,刘公岛降舰一役,当事者致书日军,求放还广丙一舰,书中谓此舰系属广东,此次战役,与广东无涉云云。各国闻者,莫不笑之,而不知此语实代表各省疆臣之思想者也。若是乎,日本果真与李鸿章一人战也,以一人而战一国,合肥合肥,虽败亦豪哉! P78,李鸿章之负重望于外国也以外交,李鸿章之负重谤于中国也亦以外交。要之李鸿章之生涯,半数外交之生涯也 自注:李鸿章外交崛起之天津教案,盖时普法战争故法不了了之,任公称之幸也 P82,马关条约,第四款,“……三年之内,能全数清还,除将已付利息,或两年半,或不及两年半,于应付本银扣还外,余仍全数免息” 案:银行大借款之本因,三年清还亦省旅顺口四年戍费 P88,回视十年前天津订约时之意气,殆如昨事。嗟乎!应龙入井,蝼蚁困人,老骥在枥,驽骀目笑,天下气短之事,孰有过此者耶? 自注:阅之心酸。若干年前《走向共和》中马关一段,大意为,李曰,十年前尚欲盟我,今何故苦苦相逼?伊藤曰,那时彼国强于我国,如今我是战胜国。后读《伊李答问》,无此段。 P93,《中俄密约》 案:全文共三处XX款应如何办理,日后酌议,然不附款明若两国相左其当如何……吾知之矣。 P102,李鸿章之手段,专以联某国制某国为主,而所谓联者,又非平时而结之,不过临时而嗾(啧啧,任公用字真是……)之,盖有一种战国思想,横于胸中焉……夫天下未有徒恃人而可以自存者 P126,《辛丑条约》 案:第五款有海关两与各国货币汇率,可供参考 P154,质而言之,则李鸿章实一无学识无热诚之人也。虽然,以中国之大,其人之有学识有热诚能愈乎李鸿章者几何?十九世纪列国皆有英雄,而我国独无一英雄,则吾辈安得不指鹿为马,聊自解嘲,翘李鸿章以示于世界曰:此我国之英雄也。呜呼!亦适成为我国之英雄而已矣,亦适成为我国十九世纪以前之英雄而已矣 P157,要而言之,李鸿章有才气无学识之人也,有阅历而无血性之人也。彼非无鞠躬尽瘁死而后已之心,然彼弥缝偷安以待死也。彼于未死之前,当责任而不辞,然未尝有立拜年大计以遗后人之志(案:惟此点东西俾斯麦同)……虽然,今日举朝二品以上大员,五十岁以上之达官,无一人能及彼者,此则吾敢所断言也 五、 索引(关键字略) P42,平定捻军清军统帅列表 P50,李鸿章所办理洋务列表 P53,北洋海陆兵力列表 P62,甲午战争清将列表 P71,北洋舰队舰船结局 P82,《马关条约》全文 P93,《中俄密约》全文 P104,治理黄河奏表 P126,《辛丑条约》全文 P127,海关银与各国货币汇率 P140,悼李鸿章上谕(这种称法似乎不对……) P151,徳富苏峰论李鸿章文 案:一言以蔽之,李鸿章之种种优劣,皆“支那人”之优劣性也 P154,梁启超论李鸿章文 P158,李鸿章(文忠公)年谱 六、 勘误 P20,谤讟 言 屡起——谤讟屡起 P35,黄子 漋——黄子漋 P48,最后一行行首多两空格 P53,北洋兵力表,此表错误极多,如2.900——2,900 P62,宋庆条,“以光绪二十年 月……”——缺月 P113,倒四行,“治法”另起一行

6
《李鸿章传》的全部笔记 94篇
豆瓣
免费下载 iOS / Android 版客户端